CDA Weesp

Katinka Hilders-vd Wetering benoemd als wethouder van Weesp

katinka5Katinka Hilders is op 10 november door de gemeenteraad van Weesp benoemd als wethouder.
Het vertrek van Astrid Heijstee als wethouder is een groot gemis juist in de laatste maanden voor afspraken, regelingen, harmoniseren van regels, enz. in het Sociaal Domein. Veel zaken die Weespers als mensen aan gaan en sterk de leefbaarheid in de Weesper samenleving beïnvloeden. Het gemis volledig compenseren kan natuurlijk niet gezien haar opgebouwde kennis en ervaring in de laatste 7 jaar,
 
De Weesper CDA fractie is van mening dat er met de keuze om als CDA een wethouder te leveren de belangen van Weespers bij het proces om onderdeel te worden van de gemeente Amsterdam, het beste gediend zijn. We beseffen ook dat de invloed van een nieuwe wethouder in deze afrondende fase nog beperkt mogelijk is. We zien wel de toegevoegde waard als extra mogelijkheden naast de invloed van een mogelijke raadswerkgroep, het opstellen van een overdrachtsdossier door college en raad en de inzet en werkzaamheden van het ambtelijke transitieteam.
Ongewenste effecten signaleren, signalen ontvangen uit samenleving, zo mogelijk proberen bij te sturen, aandacht vragen voor aanpassingen en vooral ook fungeren als aanspreekpunt voor Weespers. zal de meerwaarde kunnen zijn van een wethouder met een groot Weesper netwerk. De uitwerking, implementatie en afronding van alle afspraken die voortvloeien uit onder andere de 14 kernwaarden vragen naar de mening van het CDA veel persoonlijke inzet en energie van het college dat nu weer uit 3 wethouders bestaat.
De CDA fractie feliciteert Katinka Hilders met deze benoeming en wenst haar veel succes met deze klus voor de Weesper samenleving tot aan de verkiezingen van eind maart 2022.
katinka2

CDA Weesp na vertrek wethouder WSP

Stadhuis richting polderBij het ontstaan van huidige situatie door vertrek van wethouder Heijstee naar “functie elders” was reactie van CDA fractie terughoudend over een ogenblikkelijke vervanging door wie dan ook. Wij hebben voorgesteld om een transparante bespreking te houden in eerstvolgend commissie AZM. De coalitiepartijen D66, GL en WSP hebben er voor gekozen om in eerste instantie via besloten overleg tussen deze partijen de situatie te bespreken. Alleen uit de pers en persoonlijke contacten heeft de CDA fractie begrepen dat daar een verschil van inzicht is ontstaan over mogelijke oplossingen. Geen openbare en transparante besprekingen met de oppositie partijen (CDA, PvdA, VVD) in bijvoorbeeld commissie AZM.
Het CDA werd na enige tijd opnieuw benaderd door de WSP met de vraag of een wethouder nuttig, noodzakelijk en wenselijk werd geacht met daarbij de vraag of het CDA daar ook een kandidaat voor wilde leveren.
Ondanks dat het CDA niet betrokken was bij de overleggen die coalitiepartijen D66, GL en WSP intern, met elkaar en met het college voerden heeft de CDA fractie natuurlijk ook zelf nagedacht en actie ondernomen. Tenslotte ging het om Weesp en de belangen van Weespers waarbij je dan ook over je eigen schaduw heen moet kunnen springen. Wij besloten dat Weesper belangrijker was dan alleen reageren vanuit een rol als coalitie of oppositie. Een onderdeel van het afwegingsproces door de CDA fractie was dat er meningen en informatie zijn opgehaald; bij andere partijen in de raad; een uitgebreider gesprek met de WSP; de vertrekkende wethouder en de voorzitter van de raad/college. Na overleg en afweging binnen de CDA fractie was de mening van het CDA dat, ondanks de relatief korte periode tot eind maart 2022, een wethouder nuttig, noodzakelijk en wenselijk is en dat het CDA bereid is om een kandidaat wethouder te leveren in de persoon van Katinka Hilders vd Wetering.
De afweging van de CDA fractie om tot deze opstelling te komen is gebaseerd op aantal aspecten.

Lees meer: CDA Weesp na vertrek wethouder WSP

ALV CDA Amsterdam en CDA Weesp jl 8 oktober 2021

Gisteren heeft de gezamenlijke ledenvergadering van het CDA Weesp en CDA Amsterdam besloten samen verder te gaan als CDA Amsterdam per 1 januari 2022. Weesp houdt een eigen CDA partijcommissie om ook de toekomstige fractie in de bestuurscommissie van Weesp te kunnen blijven steunen.
Verder is de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing van Amsterdam vastgesteld met Katinka Hilders – van de Wetering, fractievoorzitter CDA Weesp op de vijfde positie. Diederik Boomsma de huidige fractievoorzitter van CDA Amsterdam wordt de lijsttrekker. Het bestuur van CDA Weesp is trots en blij dat onze fractievoorzitter op zo’n hoge plaats op de Amsterdamse kieslijst staat.

Windturbines bij Weesp(ersluis)

De Weesper CDA fractie begrijpt de ongerustheid van de nieuwe bewoners van Weesp over mogelijkheden van het gaan plaatsen van mega windturbines in de buurt van de nieuwe woningen in Weespersluis. Deze ongerustheid was en is er overigens ook de huidige bewoners van Weesp in vele wijken. Op nadelige effecten van mega windturbines op omgeving, ecologie en gezondheid zit natuurlijk niemand te wachten. Ook al is de dreiging van een biomassa centrale in Diemen even geparkeerd, Kaart zoekgebiedhet blijft natuurlijk een ontwikkeling die niet gewenst is. Toch is het van belang dat de energietransitie gaat plaats vinden om klimaatdoelen te halen. Elektriciteit is schone energie voor de gebruikers maar het moet uiteindelijk toch ergens gemaakt worden. Maar groene energie, wat goed is voor de gehele mensheid mag niet ten koste gaan van mensen. 

Het CDA is net als vele Weespers van mening dat windmolens en grote zonneweides niet dicht bij woningen en kwetsbare natuur moeten komen. Om een duurzame maar vooral ook een succesvolle energietransitie te bewerkstelligen moet gekeken worden naar andere plaatsen dan naast woonwijken om mega windturbines te bouwen. Ruimtes zoals een industrieel havengebied en windparken op zee zijn veel meer geschikt om dit grootschalig aan te pakken. Daarnaast zijn er nog heel veel daken van stallen, bedrijfshallen, kerken, sporthallen, huizen, enz. die bedekt kunnen worden met zonnepanelen. Gebruik vooral de bebouwing die er al is.
In Weesp was en is er weinig draagvlak voor het plaatsen van windturbines in natuurgebieden, open polders en dicht op woonwijken. Denk daarbij ook aan acties van inwoners zoals de petitie “Geen windturbines rondom de woonwijken van Weesp en omstreken” en de inbreng van de gemeenteraad over de zoekgebieden tijdens de bespreking van het concept RES.

Lees meer: Windturbines bij Weesp(ersluis)

Commentaar op de herindeling met Amsterdam

Op 18 november stond in het WN onder het Gemeentenieuws een mededeling van het college: “Tweede Kamer vraagt omStadhuis richting polder input fusie Weesp Amsterdam” welk mededeling onder de kop ”Tweede Kamer vraagt input van Weespers voor fusie” enigszins bewerkt als zelfstandig bericht in de editie van 25 november werd overgenomen. Helaas was de medeling noch juist noch volledig: er is geen sprake van een vraag naar inbreng noch van een fusie en er ontbreken enkele essentiële elementen uit de brief van 12 november jl. waarop de mededeling stoelt. Kennelijk had het college geen behoefte aan degelijke berichtgeving. 

Lees meer: Commentaar op de herindeling met Amsterdam

CDA ongerust over procedures bouwvergunningen

Heeft college nog wel regie over bouwen in Weesp?Bouw in kerktuin
Handhaving van bestemmingsplannen en procedures bij omgevingsvergunningen behoren inwoners zekerheid te geven over hoe hun leefomgeving er 20201103 100338uit blijft of gaat zien. Het college lijkt in de overgangsfase naar Amsterdam toch de grip op procedures verloren te zijn. Het lijkt wel of de projectontwikkelaars de regie hebben over meer of minder snelheid en zorgvuldigheid in de procedures. De gemeente en vooral ook de wethouders moeten volgens het CDA toch ook de wet en regelgeving c.q. de procedures bewaken. De projectontwikkelaars bewaken natuurlijk wel de voortgang van hun eigen project. Het CDA Weesp heeft rond de bouwprojecten in de Kerktuin en in de Singelstraat vragen gesteld aan het college.

Like ons op Facebook