CDA Weesp

CDA vragen over aanpassingen bushaltes voor inwoners met een beperking .

logo provincie NHOok de provincie Noord Holland streeft er naar om het openbaar vervoer ‘voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk’ te maken. De toegankelijkheid van publieke diensten voor mensen met een beperking is opnieuw in de aandacht gekomen door de ratificering (in 2016) van Nederland van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Het verdrag verplicht deelnemende landen om de mogelijkheden voor participatie van mensen met een beperking in alle gelederen van onze samenleving te bevorderen.
Al eerder heeft het CDA Weesp in een motie gevraagd aan het college om mogelijkheden op dit terrein verder op te pakken. Het is belangrijk dat mensen met een fysieke beperking gewoon met de bus mee kunnen, zeker omdat het voor hen niet altijd mogelijk is zelf een auto te besturen en ze dus afhankelijker zijn van het Openbaar Vervoer.  CDA en PvdA statenleden vroegen aandacht voor bushaltes die niet veilig zijn voor mensen met een fysieke beperking of eenvoudigweg niet geschikt zijn om de bus in te komen.
Bij de provincie Noord Holland heeft de gedeputeerde Mobiliteit besloten een bedrag van ruim 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verder bevorderen van de toegankelijkheid van bushaltes door ophoging en geleidestroken.
Wegbeheerders (gemeenten) kunnen tot en met 17 mei subsidie aanvragen bij de provincie voor nieuwe toegankelijke bushaltes of het opwaarderen van bestaande bushaltes.
De subsidie bedraagt maximaal 30.000 euro per aanvraag. In een brief d.d. 10 januari 2018 van de provincie NH met kenmerk I0200229/I020239 gericht aan de leden van Provinciale Staten staat aangekondigd dat dit bekend wordt gemaakt in het Provinciaal blad.
Het CDA heeft de volgende vragen:
1. Heeft het college kennis genomen van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 9 januari 2018 inzake “ Investeringen in toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland”?
2. Zo nee wil het College dat dan doen en op grond daarvan mede in verband met de CDA motie M2016/07 d.d. 24 februari 2016 over “Inclusief beleid” de volgende vragen beantwoorden?
3. Het college kan als wegbeheerder tussen 9 januari en 18 mei 2018 subsidie aanvragen voor aanleg van nieuwe en opwaarderen van bestaande bushaltes.(blz.2 onderaan van besluit). Is het college bereid om voor zover de gemeente wegbeheerder is
a. bestaande bushaltes te evalueren op hun toegankelijkheid in de zin van dit besluit
b. voor zover deze niet aan die eisen voldoen gebruik te maken van de mogelijkheid die het besluit biedt om ze met subsidie aan te passen

Like ons op Facebook