CDA Weesp

CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp

Het CDA Weesp heeft in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor het thema toegankelijkheid op diverse aspecteborden op stoepenn in Weesp. Voorstellen van het CDA in moties en amendementen zijn vaak raadsbreed aangenomen maar helaas bleek het geen actief onderwerp binnen het college van B&W. De wethouder in het vorige college heeft diverse malen mondeling toezeggingen gedaan dat een inclusieve agenda belangrijk is, maar helaas. De afgelopen 2 jaar is nog steeds niets gebeurd. In het nieuwe uitwerkingsplan van het coalitieakkoord wordt weer aangegeven dat er de komende jaren onderzoek naar wordt gedaan en rapporten worden geschreven. Weer vraagt het CDA aandacht voor meer DOEN en uitvoering in plaats van weer nieuwe plannen maken en nieuwe onderzoeken doen. Het CDA Weesp wil meer focus voor de leefbaarheid van Weesp voor alle inwoners. In het licht van deze aandacht heeft het CDA Weesp dan ook vragen over activiteiten tijdens de week van de toegankelijkheid.
Woensdag 3 oktober 2018 (tijdens Week van de Toegankelijkheid) gaan veel mensen in Nederland met en zonder beperking op pad om locaties te testen op toegankelijkheid: restaurants, winkels en vrije tijdslocaties, maar ook openbare locaties zoals stadhuis, gezondheidszorg, winkels, horeca, verenigingsgebouwen, enz. De aandacht ligt daarbij op goede voorbeelden van toegankelijke plekken in de gemeente. Doel van deze testdag is om, tijdens de landelijke Week van de Toegankelijkheid,  meer bewustwording te creëren over toegankelijkheid.
Fysieke toegankelijkheid is tenslotte één van de voorwaarden voor een inclusieve gemeente. Deze activiteit past goed bij de uitgangspunten van het VN-verdrag van de rechten van personen met een handicap dat op 14 juli 2016 in Nederland in werking is getreden.
Toegankelijkheid heeft blijvend en continu aandacht nodig. Meedoen aan een landelijke testdag in de week van de toegankelijkheid past wat het CDA betreft goed bij de gemeente Weesp. Diverse gemeenten hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan deze "testdag Ongehinderd". De gemeente Weesp heeft dit (nog) niet gedaan.
 
Naar aanleiding van de Week van de Toegankelijkheid heeft het CDA de volgende vragen schriftelijke vragen gesteld:
1) Is het college van plan om aandacht en invulling te geven aan de Week van de Toegankelijkheid? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waarom niet?
2) Is de gemeente Weesp bekend met het bestaan van de testdag ongehinderd tijdens de landelijke Week van Toegankelijkheid?
3) Is het college voornemens om deel te nemen aan de testdag Ongehinderd op 3 oktober? Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
 
De laatste weken is de fractie veel aangesproken over diverse reclameborden op de openbare weg. Geplaatst omdat er een evenement is in Weesp. De Gemeente verleent hiervoor toestemming maar de initiatiefnemers plaatsen zelf de borden rond lantaarnpalen, verkeersbordpalen, enz.  Niet iedereen houdt dan rekening met verkeersveiligheid zoals de kans op verminderd zicht bij het oversteken of afslaand verkeer. Ook houdt niet iedereen rekening met Weespers die met rollator, scootmobiel of rolstoel zich moeten verplaatsen. Soms worden wandelaars door een bord gedwongen om de rijweg op te gaan.  Het CDA heeft vragen gesteld over de mogelijke regels die de gemeente hanteert of zou moeten hanteren bij de toestemming tot het plaatsen van de reclameborden. De vragen zijn: 
1. Is door het verlenen of melden van een evenementen vergunning er automatisch toestemming tot het plaatsen van reclameborden.? Zo nee wat zijn dan de criteria om het wel of niet toe te staan.
2. Wordt bij de toestemming voor het plaatsen van reclameborden er een maximaal aantal bepaald?
3. Zijn bij de toestemming voor het plaatsen van reclameborden er voorwaarden bij het plaatsen zoals technische zaken zoals bevestigingsmateriaal, aantal meters vanaf een zebra, piëteitsvolle plaatsen, doorgangsbreedte van stoepen, enz.
4. Op welke wijze houdt de gemeente toezicht op mogelijke voorwaarden?
(sept. 2018)

Like ons op Facebook