CDA Weesp

Commentaar op de herindeling met Amsterdam

Op 18 november stond in het WN onder het Gemeentenieuws een mededeling van het college: “Tweede Kamer vraagt omStadhuis richting polder input fusie Weesp Amsterdam” welk mededeling onder de kop ”Tweede Kamer vraagt input van Weespers voor fusie” enigszins bewerkt als zelfstandig bericht in de editie van 25 november werd overgenomen. Helaas was de medeling noch juist noch volledig: er is geen sprake van een vraag naar inbreng noch van een fusie en er ontbreken enkele essentiële elementen uit de brief van 12 november jl. waarop de mededeling stoelt. Kennelijk had het college geen behoefte aan degelijke berichtgeving. 
Vandaar het volgende.
Op 12 november jl. is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van deTweede Kamer begonnen met de schriftelijke voorbereiding van een vijftal wetsvoorstellen tot samenvoeging /herindeling van gemeenten. Daaronder “ Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp”, nummer TK 35623. De commissie heeft voor deze wetsvoorstellen gekozen voor een snelle behandeling geheel door de zittende Kamer.

In de brief daarover bericht de commissie dat betrokkenen en belangstellenden tot uiterlijk 9 december 2020 commentaar op het wetsvoorstel tot herindeling kunnen indienen. Aan de hand van de ingekomen reacties zal de commissie bepalen of zij een openbare hoorzitting dienstig acht. Ieder die op een eventuele hoorzitting wil inspreken moet dit in zijn schriftelijke reactie melden met een contactpunt erbij. Een mogelijke hoorzitting zal gehouden worden op 16 december in het gebouw van de Tweede Kamer.
Maar aanmelding voor de hoorzitting geeft niet zonder meer recht op deelname. Er zijn regels. Iedere betrokken gemeente krijgt spreekrecht, eventueel te splitsen in College en Raad afzonderlijk. Gemeenteraadsfracties of plaatselijke partijafdelingbesturen krijgen geen spreekrecht evenals individuele burgers die slechts op persoonlijke titel willen inspreken. Personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken krijgen wel spreektijd.
Alle stukken via : Tweede Kamer.nl = Kamerstukken=wetsvoorstellen=35623.

John van Baars
commissielid CDA Weesp.

Like ons op Facebook