CDA Weesp

CDA Weesp na vertrek wethouder WSP

Stadhuis richting polderBij het ontstaan van huidige situatie door vertrek van wethouder Heijstee naar “functie elders” was reactie van CDA fractie terughoudend over een ogenblikkelijke vervanging door wie dan ook. Het CDA heeft direct voorgesteld om een transparante bespreking te houden in eerstvolgend commissie AZM.
De coalitiepartijen D66, GL en WSP hebben er voor gekozen om in eerste instantie via besloten overleg tussen deze partijen de situatie te bespreken. Alleen uit de pers en persoonlijke contacten heeft de CDA fractie begrepen dat daar een verschil van inzicht is ontstaan over mogelijke oplossingen. Geen openbare en transparante besprekingen met de oppositie partijen (CDA, PvdA, VVD) in bijvoorbeeld commissie AZM.
Het CDA werd na enige tijd opnieuw benaderd door de WSP met de vraag of een wethouder nuttig, noodzakelijk en wenselijk werd geacht met daarbij de vraag of het CDA daar ook een kandidaat voor wilde leveren.
Ondanks dat het CDA niet betrokken was bij de overleggen die coalitiepartijen D66, GL en WSP intern, met elkaar en met het college voerden heeft de CDA fractie natuurlijk ook zelf nagedacht en actie ondernomen. Tenslotte ging het om Weesp en de belangen van Weespers waarbij je dan ook over je eigen schaduw heen moet kunnen springen. Wij besloten dat Weesper belangrijker was dan alleen reageren vanuit een rol als coalitie of oppositie. Een onderdeel van het afwegingsproces door de CDA fractie was dat er meningen en informatie zijn opgehaald; bij andere partijen in de raad; een uitgebreider gesprek met de WSP; de vertrekkende wethouder en de voorzitter van de raad/college. Na overleg en afweging binnen de CDA fractie was de mening van het CDA dat, ondanks de relatief korte periode tot eind maart 2022, een wethouder nuttig, noodzakelijk en wenselijk is en dat het CDA bereid is om een kandidaat wethouder te leveren in de persoon van Katinka Hilders vd Wetering.
De afweging van de CDA fractie om tot deze opstelling te komen is gebaseerd op aantal aspecten.

Nut, noodzakelijk en wenselijk.
• We beseffen dat er bestuurlijk in de portefeuilles Sport, Sociaal Domein en Economische zaken geen grootschalige bestuurlijke besluiten moeten worden genomen. Technisch, zakelijk en bestuurlijk komt er door de voortschrijdende situatie meer tijd vrij in de agenda’s van alle collegeleden. Zeker met extra inzet van ambtelijke support zoals ook in begroting is opgenomen. Bestuurlijk kost het dan waarschijnlijk minder tijd en energie maar persoonlijke aandacht voor implementatie en transitie vraagt ook tijd en zeker persoonlijke energie van collegeleden.
• Het blijven beseffen dat het afronden van de periode van ruim 650 jaar gemeente Weesp bij Weespers en Weesper verenigingen/organisaties ook een gevoel van bestuurlijke steun wordt verwacht. Niet de laatste details in de verhuisdoos vegen maar het bieden van een luisterend oor en zo mogelijk verwijzen en optreden als intermediair naar contacten in de komende situatie. Een gemeente bestuur mag niet alleen een ambtelijke molen zijn maar heeft zeker ook functie tijdens de laatste maanden om vragen te blijven stellen in de ambtelijke organisatie vanuit perspectief van het Weesper netwerk. Meer een rol als vertegenwoordiging van de Weesper samenleving en spreekbuis dan beleidskaders stellen.
• De afweging dat portefeuilles Sport, Sociaal Domein en Economische zaken veel persoonlijke aandacht nodig hebben met een wethouder die goed ingevoerd is in het Weesper netwerk. Waarbij aangemerkt dat de 2 andere wethouders naar mening van het CDA heel veel tijd en persoonlijke aandacht nodig hebben voor hun eigen portefeuilles. Bijvoorbeeld Ruimtelijke ordening, Jeugdzorg en Participatie plus beheer openbare ruimte kunnen bestuurlijk misschien weinig tijd meer vragen maar ook daar is de implementatie en transitie van belang hoe het voor Weespers er werkelijk uit gaat zien.
• Aandacht vragen op de juiste plaatsen binnen gemeente Amsterdam voor de transitieperikelen en borging afspraken tijdens de overgang sociaal domein. Pijnpunten constateren, zo mogelijk bijsturen, aandacht vragen voor aanpassingen, fungeren als aanspreekpunt voor Weespers, etc.
• Contacten onderhouden met de Weesper organisaties en vrijwilligers op het gebied van welzijn en zorgactiviteiten zoals het netwerk vrijwillige hulp, WMO en (ged)Jeugdzorg naast er voor zorgen dat het behouden en integraal werken van het Wijkteam tijdens lopende transitieproces goed blijft uitpakken..
• Extra aandacht voor borging van de belangen en positie van de sport-, sociale en culturele verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in het lopende fusieproces naar Amsterdam. Los van het maatschappelijk vastgoed (dat ligt bij wethouder Vos) zijn er ook inhoudelijk nog veel onzekerheid bij de verenigingen en organisaties over wat er straks werkelijk gebeurd.
• Bij economische zaken (er is al veel uitgevoerd) zijn contacten en de aanwezigheid bij het periodiek overleg met ondernemers in de vervlechting met Amsterdam en dat mag niet vergeten worden.
• De kinderopvang en BSO’s, daar blijft actie en persoonlijke aandacht voor nodig. Daarbij de overleggen met de schoolbesturen, betrokken ouders en andere stakeholders over de huisvesting in de toekomst en hoe dat zich gaat verhouden tot situatie Amsterdam.
• Het college kan onderling wat van elkaar overnemen en het herverdelen van de portefeuilles maar bij te veel bordjes in de lucht gaat dit altijd ten koste van juist persoonlijke energie en inzet van betrokkenen. Kwantitatief versterken van het college lijkt ons nuttig.
CDA wel of niet plaats nemen in college
• Afgelopen periode heeft het CDA een zeer kritische rol gehad bij meerdere besluiten uit o.a. het coalitieprogramma. Je kunt kritisch opstellen en uiten op verschillende manieren definiëren en dat is ook bij coalitiepartijen op diverse wijze zo ervaren. Het CDA fractie ventileert al langer het eigen beeld over hoe het onderdeel worden van de gemeente Amsterdam het praktisch allemaal uitpakt voor Weespers. Juist aandacht voor effecten vragen en dat kan bestuurlijk soms als lastig en vervelend worden ervaren. Politiek is niet alleen verheerlijken van wat buurgemeenten hebben als gekozen beleid en werkwijze. Fusie Amsterdam is en blijft een feit maar het CDA blijft kritisch op de gevolgen en effecten.
• Bij het uitvoeren van het lopende coalitieprogramma zit het verschil van politieke keuzes de komende maanden vooral in onderwerpen bij Ruimtelijke Ordening met onderwerpen als Johan Woudsmaschool en Weesperwerf. Over onderwerpen in het Sociaal Domein en Sport zijn er tot nu al heel vaak veel meer overeenkomsten dan verschillen geweest.
• Weesper raad werkt als het goed is in een duaal stelsel. Het CDA kan niet zomaar onderdeel worden van de bestaande coalitie en alle afspraken dan automatisch accepteren. Binnen het college houden WSP en GL als coalitiepartijen een meerderheid. Een nieuwe wethouder zal moeten anticiperen en met dit gegeven om moeten gaan tijdens collegebesluiten. Vooral bij RO items komen er nog grotere bestuurlijke besluiten maar de fractie kan en zal nog steeds eigen koers varen, afwegingen maken en beslissingen nemen.
• Tijdens de nog relatief korte tijd tot aan eind maart kan juist door het instappen van het CDA ook het beeld geschapen worden dat er een persoonlijk aanspreekpunt, kritische volger van transitie en vraagbaak extra beschikbaar is. Juist op de terreinen die sociaal en maatschappelijk invloed kunnen hebben op het leven en leefbaarheid bij Weespers.
• Tijdens de periode tot de verkiezingen bouwt de betrokken kandidaat wethouder kennis, ervaring en een netwerk in de Amsterdamse organisatie op. De CDA kandidaat wethouder gaat (indien er voldoende Weespers op het CDA stemmen) verder in de nieuw te vormen Bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp. Het kan helpen om het collectief geheugen te versterken. Effect is ook inderdaad dat komende maanden een leerproces kunnen zijn. Geen doel om de wethouderstaak op te pakken maar het is voor de CDA fractie (en misschien ook voor Weesp) een mooie bijvangst.
• De vraag of het CDA de keus kan maken om een kandidaat wethouder te leveren heeft ook gespeeld. Zoals eerder aangegeven vindt de fractie dat Weesper belangen prevaleren en dat we gezien de huidige situatie wat dit aspect over onze eigen schaduw heen moeten stappen. Wij baseren ons op de uitspraken van het CDA tijdens de raadsvergadering van maart 2018 waarbij de meerderheid van de raad de keuze voor Amsterdam heeft gemaakt. “In de ogen van het CDA doen we dat zo goed mogelijk voor Weesp door kritisch, constructief en met bestuurlijk realisme de periode naar in eerste instantie de ambtelijke fusie in te gaan. ………….. Wij blijven Weespers uit de samenleving in Weesp waarbij Weesp een onderdeel gaat worden van de gemeente Amsterdam. Samen met Weespers moeten we zo goed mogelijk vanuit de invloed en kracht van de Weesper samenleving de nieuwe samenwerking in gaan. ……Het CDA zal binnen ons vermogen daar graag een bijdrage aan leveren.”
 

Like ons op Facebook