CDA Weesp

CDA vindt onderbouwing Museumplan boterzacht en daarmee risico

De fractie van CDA-Weesp heeft in januari 2015 ook ingestemd met het raadsvoorstel om een plan te maken met als doel het Weesper museum open te houden.  We zijn ook blij met de missie en visie zoals geformuleerd  in het Museumplan 2015-2018. Ook de geformuleerde doelstellingen onderbouwen goed de geformuleerde missie en visie.

Eén belangrijke doelstelling ontbreekt in de visie van het CDA en dat is namelijk het opbouwen van een groep enthousiaste en gedreven vrijwilligers. In het voorstel wordt wel gesproken over een professionele vrijwilligersorganisatie maar naast terechte aandacht voor kennis en kunde bij vrijwilligers is binding en betrokkenheid de kurk waar continuïteit in een groep vrijwilligers op zal drijven. Bij het ontbreken van  draagvlak vanwege gebrek aan vrijwilligers dan zal Weesp binnen afzienbare tijd moeten teruggevallen op alleen het beheer van de collecties. De in het plan genoemde vrijwilligers coördinator kost 20 duizend euro per jaar  en zou  de ontbrekende elementen van compassie, inzet en betrokkenheid vergroten, moeten realiseren. Als dit  voor één jaar zou zijn om als aanjaagfactor te fungeren dan was er nog iets voor te zeggen. In het huidige voorstel is het een extra kostenpost dat weer gaat drukken op de begroting van komende jaren. Grote kans dat dezelfde vragen over levensvatbaarheid weer op de agenda komen. In dit plan wel meer kosten maar nog steeds geen geld voor extra exposities of andere publiek trekkende activiteiten zoals educatieve elementen voor de jeugd.

 

 

De onderbouwing voor het geraamde bedrag aan inkomsten via winkel en museumcafé vindt de fractie boterzacht. Per bezoeker moet er heel veel koffie en koek worden geconsumeerd op de binnenplaats van het stadhuis waar het nieuwe museumcafé moet gaan komen. Daarbij zien wij nog ander praktische problemen die een risico vormen voor de uitwerking van het idee van het museumcafé zoals horecavergunningen binnen de bestaande bestemming van stadhuis, extra vrijwilligers voor schoonmaak en horeca, aanpassing beveiliging, etc. De toerekening van overheadkosten vanuit de gemeente wordt groter terwijl dit nu al een zware belasting is van ruim 50000 euro op het budget van  het museum. De CDA fractie vindt de inkomstenprognose van het plan teveel een vorm van wensdenken om toch maar een dekking te vinden voor ongeveer 26000 euro. Wij denken dat deze aannames in het plan niet gaan uitkomen. Het museum wordt daarmee veel te duur en door deze verkeerde aannames is het een risico voor het zekerstellen van het museum voor de langere termijn.

De intentie van het plan is goed en dat waardeert de CDA fractie ook zeker. Wij vinden echter wel dat voor het openhouden van het museum meer nodig is dan alleen goede bedoelingen en enthousiasme. Een meer realistische uitwerking van de plannen voor inkomsten en het boeien en binden van vrijwilligers is hier voor nodig. Omdat dit in onze ogen ontbreekt heeft het CDA dan ook niet ingestemd met het voorstel en gevraagd voor een aangepast plan. Een meerderheid van de raad vond dit niet nodig en heeft ingestemd met het Museumplan 2015-2018.

Like ons op Facebook