CDA Weesp

CDA beeld over traject tot bestuurskrachtmeting 2016

Het bestuurskrachtonderzoek 2016 en de bestuurlijke toekomst van Weesp.

Het voortraject tot 1 februari 2016 in vogelvlucht door de bril van de CDA fractie..

 

Het CDA Weesp is mede naar aanleiding van een eerdere bestuurskrachtmeting altijd groot voorstander geweest van aansluiting bij Muiden, Bussum en Naarden. De teleurstelling was groot dat de fusie tot de GV4 gemeente op het laatste moment in de 2e kamer geen meerderheid heeft gekregen. Na deze deceptie zijn alle betrokken gemeenten en de provincie weer stappen gaan zetten.

 

In eerste instantie was dit voor Weesp een samenwerking tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp oftewel SWW. Noodzaak tot opschaling en samenwerking met andere gemeente was gewenst door het rijksbeleid van decentralisaties in het Sociaal Domein. Vanwege deze druk was er bij gemeenten en provincie weinig discussie over een dergelijke provinciegrens overschrijdende samenwerking. Ondanks dat zorg en welzijn diep geworteld is in Gooi&Vechtstreek zagen de gemeenteraden en de provincies goede mogelijkheden. Een belangrijk gegeven was dat tijdens het maken van deze afspraken de regering bezig was met het idee van een superprovincie, dus de provinciegrenzen te laten vervallen. Ook was de landelijke tendens gericht naar 100.000 plus gemeenten. In deze tijdgeest was het niet raar om met de combinatie SWW de decentralisaties in het Sociaal Domein via een intensieve samenwerking op te bouwen. Ook de provincies Noord Holland en Utrecht steunden openlijk deze samenwerking.

Helaas is er een aanpassing van de politieke werkelijkheid gekomen en na de afwijzing van de GV4 in de 2e kamer pakte ook het effect van de landelijke beslissing over het handhaven van de provincies ongelukkig uit voor Weesp. De Provincie Noord-Holland kwam terug op haar zienswijze en na het verschijnen van eerst het rapport Winsemius en later het zgn. Rapport van de verkenners in april 2014 was het duidelijk: Geen intensieve samenwerking tussen gemeenten in Noord-Holland en Utrecht. Alle energie en inzet van bestuur, ambtelijke organisaties en gemeenteraden om de samenwerking tot succes te maken bleek was door dit besluit eigenlijk voor niets. Maar ondertussen kwam de invoering van alle decentralisaties in het Sociaal Domein wel op de gemeenten af. Vandaar de niet onlogische keuze om voor aantal jaren binnen het Sociaal Domein toch samen te gaan werken. De tijdsdruk was groot en totaal nieuwe partners zou te moeilijk en ook heel risicovol zijn. Uiteindelijk was het belangrijkste om de belangen van onze inwoners veilig te stellen en optimaal te dienen. Vandaar toch de start van SWW samenwerking per januari 2015

De Provincie werd na het verschijnen van het Rapport van de Verkenners in de loop van 2014 ineens opmerkelijk duidelijk: Weesp fuseren met Wijdemeren en eventueel in een later stadium met Hilversum. De wens van de provincie om tot 3 grote gemeenten in Gooi&Vechtstreek te komen was klip en klaar. Dat vermindert de bestuurlijke drukte en is voor de aansturing door de provincie een stuk eenvoudiger.

Die wens van de provincie is nog geen bevel dus alle gemeenten hebben zich beraden. De toenmalige raad van Weesp ging voor intensieve samenwerking met diverse partners zoals Regio Gooi&Vecht naast SWW en o.a. Utrecht West. Uiteindelijk werd deze vorm van samenwerken steeds lastiger. Het huidige college van Weesp heeft herhaald aangegeven dat het schaken op 2 borden te veel energie, tijd en geld kost. Het college van Wijdemeren heeft al deze aspecten in een eerder stadium vertaald naar een besluit om de SWW samenwerking te gaan beëindigen. De meerderheid van de raad van Wijdemeren sprak zich uit voor het intensivering van de samenwerking op alle terreinen met de Regio Gooi&Vechtstreek en in het bijzonder met Hilversum. Vanuit deze keuze is Wijdemeren meer energie gaan stoppen in de opbouw van samenwerkingsverbanden voor haar nieuwe toekomst. Overigens is Stichtse Vecht een soortgelijke koers gaan varen richting samenwerkingsverbanden in de Regio Utrecht.

 

Weesp zag dit toch anders want de verbindingen en verbanden tussen Wijdemeren en Hilversum en Weesp en Hilversum zijn natuurlijk heel anders. Zorg en welzijn, andere organisaties en verenigingen in Weesp zijn altijd wel gericht op de hele Regio Gooi&Vechtstreek en zelfs nog wat intensiever naar de G3 gemeenten Muiden, Bussum en Naarden. Maar banden met Hilversum zijn nooit intensief en organisch geweest.

Uitgaande van inzichten die gebaseerd zijn op de voorgaande geschiedenis heeft de raad van Weesp in de zomer van 2015 besloten om een eigen bestuurskrachtonderzoek voor te gaan bereiden. Het tijdpad gaf ruimte genoeg om de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarbij te raadplegen. Doel van dit onderzoek is om reflectie te krijgen op de sterke en zwakke punten van Weesp en de kansen en bedreigingen goed te analyseren. Het bestuurskrachtonderzoek kan dan gebruikt worden voor het bepalen van de bestuurlijke toekomst van Weesp. Om dit te gaan bepalen moet er een overzicht gemaakt worden van sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen bij alle keuzes in diverse mogelijke scenario’s rond welke partners, samenwerkingsvormen, etc. Wel belangrijk is de goede volgorde, namelijk eerst een goed kwalificerend onderzoek. Pas daarna onderzoeken en afwegen van de mogelijke scenario’s. Tot half november 2015 was dit het plan van aanpak dat ook nog is gedeeld met de gedeputeerde.

In december 2015 leken er opeens andere spelregels te komen. De provincie stuurde een brief aan Weesp, Wijdemeren en Hilversum. Vrij vertaald stond er in deze brief van de provincie een veel korter tijdpad. De provincie wilde namelijk al in mei 2016 een afgeronde bestuurskrachtmeting en afronding van de besluitvorming over welke scenario’s van samenwerkende gemeenten al in najaar 2016. Doel van de provincie is om fusie tussen Wijdemeren, Hilversum en Weesp per 1 januari 2019 mogelijk te maken.

De gemeenteraad van Weesp heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 besloten om in antwoord een brief aan de Provincie te sturen dat hij zijn eigen plan van aanpak blijft volgen. Alleen in het tijdpad is een aanpassing gekomen in die zin dat nu het streven is om de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek in september al te kunnen presenteren.

Tot zover het beeld van de CDA fractie over de samenwerkings geschiedenis tot het moment van het versturen van de brief vanuit Weesp naar de Provincie Noord- Holland op 28 januari j.l. Een nieuwe fase gaat nu van start.

 

Gemeenteraadsfractie CDA-Weesp 3 februari 2016

Like ons op Facebook