CDA Weesp

CDA Weesp vraagt om voorbereidingen inclusief agenda.

Het CDA vraagt vaker aandacht om de leefbaarheid in Weesp voor de minder zichtbare inwoners in het oog te houden. Leuke en gezellige activiteiten krijgen meestal meer aandacht en publiciteit. Nu is aandacht gevraagd om de effecten van de ratificatie van een VN verdrag voor Weesp in beeld te krijgen. Vandaar dat de fractie blij is dat de door het CDA ingediende motie is aangenomen om het college te verzoeken een lokale Inclusiefagenda te gaan voorbereiden.
Waarom is een VN verdrag toch van belang in gemeenteraad van Weesp.
Het gaat om het uitbreiden van mogelijkheden die inwoners met een handicap c.q. beperking horen te krijgen om zo gewoon mogelijk mee te kunnen doen in onze samenleving. De 2e kamer heeft onlangs ingestemd met de ratificatie van het VN verdrag over de rechten van mensen met een handicap c.q. beperking. Gevolg is dat gemeenten vanaf 1 januari 2017 de verplichting krijgen lokaal inclusief beleid uit te voeren, om op lokaal niveau het verdrag uit te werken. Het resultaat moet zijn een inclusieve samenleving. Ook Weesp moet zichtbaar maken hoe ze het VN-verdrag gaat uitvoeren binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Bij het opstellen van deze ‘lokale inclusieagenda’ moeten mensen met een beperking nauw worden betrokken.Zonder inventarisaties van knelpunten, middelen en wettelijke verplichtingen kun je geen voorbereiding treffen. Simpel gesteld als er geen geld wordt gereserveerd vanaf 2017 dan kun je niets doen. Bij afwegingen en besluitvorming bij de kader nota en de gemeentelijke begroting van volgend jaar moeten deze effecten bekend zijn. We maken als gemeenteraad anders misschien verkeerde keuzes.
Toegankelijkheid.
In een inclusieve samenleving zijn voorzieningen op alle levensgebieden (o.a. onderwijs, sport en arbeid) ook toegankelijk voor mensen met een beperking (lichamelijk, geestelijk of psychisch of chronische ziekte), zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke toegankelijkheid. Ook de aangeboden informatie moet goed toegankelijk en voor iedereen te begrijpen zijn.
Inclusief beleid.
Inclusief beleid is een manier van denken en werken waarin op alle beleidsterreinen zowel maatregelen worden getroffen die algemeen van aard zijn als maatregelen die specifiek de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking stimuleren.  Door inclusieve beleidsvorming kunnen deze belemmeringen in beeld worden gebracht en kunnen knelpunten worden aangepakt.
Agenda 22 - VN-verdrag.
Dit mensenrechtenverdrag met 22-standaard regels, dat opkomt voor mensen met een beperking, geeft richtlijnen bij het vastleggen van beleidsplannen. Speerpunten zijn o.a.: toegankelijkheid, werkgelegenheid en bevorderen van bewustwording. 

Like ons op Facebook