CDA Weesp

Provincie Noord Holland en toekomstvisie Weesp

logo

De provincie Noord-Holland heeft in een brief aan de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek aangegeven hoe zij besluitvorming over de toekomst van de Gooi &Vechtstrek zien. Het resultaat is niet verrassend omdat er al verwacht werd dat de provincie de adviezen van het Deloitte rapport grotendeels over zou nemen. Dit rapport wijkt namelijk ook niet veel af van de conclusies in eerdere rapporten. De provincie start een ARHI procedure voor de gemeentelijke herindeling in onze regio. ARHI is de afkorting van de Wet Algemene Regels Herindeling. Dit zijn de wettelijke regels die van toepassing zijn als rijk, provincie of gemeenten een procedure starten om te komen tot een herindeling. Belangrijk in dit verband is dat de provincie de regie neemt.

De Provincie Noord-Holland geeft duidelijk aan dat zij positief staan ten opzichte van het besluitvormingsproces dat in Weesp heeft plaatsgevonden uitgevoerd in het kader van het bestuurskrachtonderzoek en het raadsbesluit (unaniem aangenomen) over de toekomstvisie gemeente Weesp. Dit positieve beeld van de provincie staat expliciet omschreven in de reactie op het rapport van Deloitte: ‘Het resultaat telt’ . De Provincie Noord-Holland wil nu met de gemeente Weesp in een fase van open overleg tot afspraken komen over de termijn waarop Weesp tot een keuze komt voor een samenwerkingsvorm en –partner.

Op basis van het bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ en de geformuleerde “Toekomstvisie gemeente Weesp” in het raadsbesluit van 27 oktober 2016 is er een Plan van Aanpak opgesteld. In de gemeenteraad van 2 februari 2017 is dit “Plan van Aanpak uitwerking toekomstvisie gemeente Weesp” goedgekeurd. De conclusie uit het Weesper bestuurskrachtonderzoek was dat de gemeente Weesp in de toekomst niet volledig zelfstandig, zonder hulp van anderen in welke vorm ook, verder kan gaan. Samenwerking en/of fusie met een andere gemeente zou voor Weesp een goede optie zijn, maar welke samenwerkingsvorm of -partner is voor de belangen van Weesper inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nu de beste keuze?

Besluitvorming in Weesp
De gemeenteraad van Weesp wil uiterlijk in oktober 2017 tot een definitief besluit komen over de samenwerkingsvorm (ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie) en over de mogelijke samenwerkingspartner binnen of buiten de Gooi&Vechtstreek (Gooise Meren of Amsterdam).

Plan van aanpak uitwerking toekomstvisie gemeente Weesp
Het plan van aanpak beschrijft de wijze waarop Weesp het verkenningstraject wil gaan inrichten. Uitgebreid raadplegen van de eigen inwoners over wat zij belangrijke aspecten, randvoorwaarden, criteria en wegingsfactoren vinden bij dit uiteindelijke besluit is essentieel. Via de link van “Opzet toekomstgesprekken” vindt u de beschrijving waarop Weespers aan het Woord haar beslag krijgt om de inwoners participatie zo optimaal mogelijk te realiseren.

De CDA fractie heeft al elders op de website van “CDA-Weesp” (nieuwsbrief van 6 oktober 2016) aangegeven hoe zij dit proces beoordelen. De CDA fractie gaat er vanuit dat gezien de brief van de provincie Noord Holland de besluiten van de eigen gemeenteraad omtrent de Toekomstvisie Gemeente Weesp (27/10/2016) en het Plan van Aanpak uitwerking toekomstvisie gemeente Weesp (2/2/2017), voorlopig ongewijzigd uitgevoerd kunnen worden.

 

Like ons op Facebook