CDA Weesp

Weesper binnenstad moet charmant blijven

De CDA fractie is van mening dat het huidige college met een aantal voorgenomen collegebesluiten bezig is om de binnenstad van Weesp snel in zijn schoonheid te beperken en de leefbaarheid van de binnenstad voor de eigen inwoners te verminderen. Acties zijn voornamelijk gericht op het welbevinden van een aantal ondernemers en de toeristen maar dit gaat ten koste van het totale beeld van Weesp en zeker ten koste van de leefbaarheid voor de inwoners. Het gaat om collegeplannen over het langs de gracht gaan parkeren op het stuk Nieuwstad tegenover de van Houtenkerk, de locatievisie terrassen binnenstad en het toestaan van vaste ligplaatsen in de Oudegracht.

Het CDA heeft andere prioriteiten bij het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad. Het CDA vindt dat het College naast de belangen voor ondernemers en de toeristen juist ook de belangen van de inwoners moet dienen. Natuurlijk is een bruisende stad goed maar het moet niet gaan overkoken. Nu lijkt het er op dat men graag alle overlast die Amsterdam sinds kort probeert in te perken juist in Weesp veel kansen wil geven. Overal terrassen zonder na te denken over andere en vooral ongewenste effecten. Weesp moet een schat van een stad blijven.

 Het CDA vindt dat juist naast de bruisende activiteiten ook de rustieke uitstraling (overdaad schaadt) Weesp zo uniek maakt. De gebruikte verwijzing door het College naar de structuurvisie ter legitimatie is niet helemaal correct. Niet rond de hele kom en op de Nieuwstad horeca. Wel de juiste menging van functies en het zicht op de monumenten is het sterke punt van Weesp.

Het CDA vindt het ook  belangrijk om Weesp autoluwer te maken vandaar onze eerder moties om bijvoorbeeld meer fietsparkeerplekken te realiseren. Voor inwoners belangrijk maar door de coalitie weggestemd terwijl er nu wel plaatsen in de openbare ruimte worden gemaakt voor veel terrassen.

Een CDA amendement om meer geld voor onderhoud van stoepen te genereren werd weggestemd. Zonder problemen wordt nu wel een minimale doorgang op de stoepen toegestaan om terrassen mogelijk te maken. Je ziet dat inwoners van Weesp meer gaan fietsen maar ook meer gebruik maken van kinderwagen, rollator en scootmobiel. Stoepen worden dus nog  belangrijker.

Wat het CDA anders wil dan de huidige voorstellen;

  • Het stuk Nieuwstad tegenover de van Houtenkerk anders aan passen. De algemene zichtlijn met parkeren in plukjes aan gracht handhaven in plaats van langs hele gracht auto’s of terrassen. Uiteraard wel verbetering met drempels en profiel om 30 km te realiseren. Met brede stoepen om vele wandelaars van de gracht te laten genieten en de route voor de inwoners van Zuid naar het Centrum open te laten.  
  • Maximaal 30% van kades aan de Herengracht en Achterom zouden voor terassen in aanmerking moeten komen. Weesper inwoners moeten zonder verplicht te zijn om geld uit te geven op een terras, van de kom en het water kunnen genieten.  Juist het sluishoofd in de zon aan de Herengracht t/o nr 14-15 is zo een plek die als vervanging van een park dient.
  • Niet alleen de plekken voor terrassen regelen. Juist voor leefbaarheid inwoners moeten sluitingstijd terrassen geregeld zijn naast het verplicht opruimen van het terras meubilair. Het CDA  wil geen opslag van terras meubilair in de openbare ruimte. Zeker niet in het winterseizonen.  Het strak handhaven van duidelijke sluitingstijden is noodzakelijk omdat het gebied gemengd is. De combinatie  wonen en horeca met de huidige schaalbeperking maakt Weesp zo charmant.
  • Bij terrassen aan de overkant van de straat voor een horecagelegenheid moet er ook gekeken worden naar verkeersveiligheid. Niet alleen vanuit oogpunt medewerkers maar ook van de vele fietsers die hier passeren.
  • Het nu redelijk willekeurig bepalen dat er minder parkeerplaatsen komen om terassen mogelijk te maken moet anders.  Een integraal plan voor de openbare ruimte van de binnenstad.  Parkeren voor inwoners moet mogelijk blijven, naast laden en lossen,  naast laadpalen voor electrische auto’s,  naast extra fietsparkeren en naast ondergrondse vuilinzameling.  Het college wil toch ook een keer van alle bergen vuil en de diversiteit aan vuilcontainers op de straat af ?
  • Stoepen zijn voor inwoners heel belangrijk. In de locatievisie terrassen spreekt het college over een minimale doorgang van 1 meter 20.   Overigens is  120 centimeter minder dan 4 stoeptegels. Veel te smal voor doorgaande voetgangers, zeker met kinderwagen, scootmobiel en rollator. Over inwoners met een visuele beperking nog maar niet gesproken. Je ziet nu al dat ondernemers ruimte gaan nemen omdat er blijkbaar niet gehandhaafd wordt.  Vaak ontwikkelen deze eigen initiatieven zich dan organisch  en zeker de terrassen zonder hekje schuiven dan vanzelf op naar de openbare stoep.
  • De Oudegracht moet geen gemeentelijke jachthaven worden. Juist de combinatie van de drukke havenkom met de rustige Oudegracht waar de walmuren nog zichtbaar zijn. Ligplaatsen van kleine bootjes geeft in alle stadshavens (niet alleen in Amsterdam) een rommelige aanblik. Het CDA wil geen terrassenboot en geen ligplaatsen. Laat hier het rustieke uitzicht, de waterlelies  en de mogelijkheden voor Weesper kunst in het water prevaleren.
  • Het CDA is altijd voorstander geweest van het reguleren van het parkeren. Het parkeren in de binnenstad is al langer een probleem. De parkeervergunning was onderdeel van het uitvoeringsplan Parkeren wat in 2014 door de huidige coalitie is weggegooid. Veel druk door auto’s van bezoekers van Weesp had dan voorkomen kunnen worden.  Bij dit reguleren moet om lang zoeken voor bezoekers te voorkomen snel de ontwikkeling van  een Parkeer route opgepakt worden. E en aantal simpel te realiseren plekken buiten de binnenstad zijn al eerder benoemd maar nooit door het college verder opgepakt.  

De CDA fractie is blij dat mede door het inbrengen van bovenstaande argumenten, de insprekers en de ingediende zienswijzen besloten is door de raad om een andere procedure te gaan volgen. Niet het college maar de raad gaat beslissen over een nieuw  raadsvoorstel over het te volgen terrassenbeleid. Op deze wijze is er meer invloed mogelijk van inwoners en raadsleden om de  voor Weesp onverstandige voorstellen van het college aan te passen. (oktober 2017)

Like ons op Facebook