CDA Weesp

CDA Weesp wil eigen schoolkeus ouders beter borgen

Vogelvlucht ingekleurd huisstijlkopie v2 7e5c2d4d3af525d7cff07f326e6fc369In de afgelopen periode is er regelmatig publiciteit geweest over de plaatsing van kinderen op de Weesper basisscholen. Niet iedere ouder was blij met het uiteindelijke resultaat van de gehanteerde plaatsingsprocedure. De CDA fractie vindt het van groot belang dat ouders eigen keus hebben. Ook hecht het CDA aan het principe dat niet de overheid maar de samenleving  beslissingen moet nemen over de eigen leefomgeving. De Weesper schoolbesturen hebben met steun van de medezeggenschapsraden, de schoolteams en de gemeente een plaatsingsprocedure afgesproken en daar was dus groot draagvlak voor.

Uit diverse gesprekken die de fractie  naar aanleiding van een aantal signalen heeft gevoerd ontstond een beeld dat er nu ongewenste effecten waren opgetreden door o.a. miscommunicatie bij het opgeven van kinderen, een niet geëvalueerde plaatsingsregeling conform afspraak (zie raadsinformatiebrief 17 april 2013) en het versneld instromen van kinderen door de opleving in de verkoop van de nieuwbouw.

Het CDA hecht er wel aan dat er borging is voor het feit dat de ouders zelf zo veel mogelijk hun eigen keus voor hun kinderen kunnen maken. Ook wil het CDA dat de (in onze ogen terechte) filosofie achter het plaatsingsbeleid van de schoolbesturen  overeind gehouden kan worden. Naar het inzicht van de CDA fractie is de snelheid om een nieuwe school in de Bloemendalerpolder te gaan bouwen de sleutel om veel situaties op te lossen. Het belangrijkste instrument om problemen bij schoolkeuzes door ouders te voorkomen.

Uiteraard hebben wij voorkeur voor een permanent gebouw maar ivm de snelheid van bouwen is ook tijdelijke huisvesting voor het CDA een goede optie. Snelheid is altijd een relatief begrip als er procedures zijn over zand, het opstellen van een bestemmingsplan, het ontwerp maken en vaststellen, krediet verkrijgen en ook nog fysiek gaan bouwen.  Wij rekenen gauw op 4 tot 5 jaar. Snelheid heeft wel effect op uitwerking van de huidige  plaatsingprocedure en ook als kinderen nu naar een andere school gaan dan zal dit nog jaren effect hebben in een gezin met 2 of 3 kinderen. Je laat natuurlijk niet kinderen naar verschillende scholen  gaan en als een kind gewend is op een school dan verplaats een ouder niet heel snel een kind naar een nieuwe school in de buurt.  Opletten bij de ontwikkelingen is dus gewenst vandaar dat het CDA 2 moties heeft ingediend in de raadsvergadering van 28 april jl. Overigens zijn deze moties door bijna de gehele raad ondersteunt. Het college wordt gevraagd:

CDA Motie 1 waarbij het college verzocht wordt  voor de raadscyclus van oktober 2016:

  1. de evaluatie van het plaatsingsbeleid met de raad te delen
  2. tegelijkertijd de aangepaste leerlingenprognose te verstrekken zodat deze onderdeel kunnen worden van de discussies over het plaatsingsbeleid van de komende jaren

Voor volledig tekst zie https://weesp.raadsinformatie.nl/document/3426866/1

CDA Motie 2 waarbij het college verzocht wordt :

  1. de optie van tijdelijke huisvesting in de Bloemendalerpolder  serieus te nemen
  2.  voor de raadscyclus van december 2016 een voorstel te presenteren over het wel dan niet realiseren van een tijdelijke huisvesting voor een basisschool in de Bloemendalerpolder.

Voor volledige tekst zie https://weesp.raadsinformatie.nl/document/3426884/1

Like ons op Facebook